คืนยอดเสีย 10,000 บาท

วันที่ 04-05-2019

2. คืนยอดเสีย 10,000 บาท

   คืนยอดเสียให้ลูกค้า 3 % โดยคิดจากยอดเสียตลอดทั้งเดือน โดยลูกค้าต้องมียอดเสียเท่านั้น

   และคืนให้ไม่เกิน 10,000 บาท โดยผู้เล่นต้องเป็นคนติดต่อขอรับคืนยอดเสียด้วยตัวเองภายใน

   วันที่ 1 ของทุกเดือน